måndag 7 september 2015

Remissvar från KIM om betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Remissvar från KIM om betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOU 2014:91

KIM har lämnat in ett remissvar på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOU 2014:91 från en utredningen som Socialdepartementet tillsatt.


Sammanfattningsvis så:
  • tillstyrker KIM att utredningens författningsförslag ligger till grund för lagstiftning
  • avstyrker KIM att det ska finnas en nedre åldersgräns för ändring av juridiskt kön
  • avstyrker KIM att den det ska finnas en nedre åldersgräns för ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna
  • avstyrker KIM att det ska krävas myndighetstillstånd för ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna
  • avstyrker KIM att Skatteverket i vissa fall ska informera Socialnämnden om att unga ändrat juridiskt kön utan vårdnadshavarnas medverkan.

onsdag 29 april 2015

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Kolla Socialstyrelsens kunskapsstöd: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-6

tisdag 16 december 2014

Nytt från Socialstyrelsen

den 15 december 2014 kl. 10:00 Nyhet
När en persons könsidentitet inte stämmer överens med födelsekönet kan detta medföra stort lidande. Särskilt i
puberteten finns en ökad risk för allvarlig psykisk ohälsa. För att öka möjligheterna till kvalificerad utredning och
behandling för unga med könsdysfori har Socialstyrelsen tagit fram rekommendationer om denna vård.
De flesta med könsdysfori har en önskan att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, så kallad
transsexualism, men det finns också de som inte önskar ett fullständigt könsbyte.
I dag varierar tillgången till denna vård i landet och de regionala skillnaderna vad gäller innehållet i vården är stora.
– Dessa ungdomar bör snabbt komma i kontakt med ett specialiserat team eftersom stöd, rådgivning, utredning och
behandling kräver specifika kunskaper. De har sämre psykisk och social hälsa jämfört med andra ungdomar, därför
måste deras behov tas på allvar, säger Bassam ElKhouri,
utredare på Socialstyrelsen.
Må och fungera bättre
Ungdomarna kan må och fungera bättre om de får tillgång till behandling, exempelvis pubertetsbromsande hormoner,
hårborttagning och röstbehandling. Äldre ungdomar kan även under vissa förutsättningar erbjudas hormonbehandling
för att fysiskt utvecklas i riktning mot det kön man har en önskan om att tillhöra. Däremot är det enligt lag inte möjligt
att göra ingrepp i könsorganen, äggstockar och testiklar, förrän man har fyllt 18 år.
– Det råder idag olika praxis i landstingen för när medicinska insatser blir tillgängliga för ungdomar under utredning.
Vi vill bidra till att vården blir mer jämlik i landet. Rekommendationerna utgör mål som vi anser att vården ska sträva
efter att leva upp till, säger Maria Bodin, utredare på Socialstyrelsen.
Vård efter mognad och behov
Den individuella mognadsgraden är viktig att ta i beaktande. Föräldrabalken säger att vården ska söka föräldrarnas
samtycke, men i takt med stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets egen vilja. Den som är
ansvarig för vården ska göra bedömningen om en underårig patients mognadsgrad och beslutskompetens.
Könsöverskridande uttryck är vanliga hos barn utan att de behöver vara bestående. Uppföljningar av barn som har
utretts för könsdysfori tyder på att den kvarstår hos två till tre av tio personer i vuxen ålder. Detta är inte ett argument
för att hälsooch
sjukvården ska undvika att ge vård.
– När en ung person upplever problem är det viktigt att starta en utredning. Om familjen har en upparbetad kontakt
med ett utredningsteam kan det ge stora tidsvinster och minska lidandet för barnet om könsdysforin består i
puberteten, säger Bassam ElKhouri.
Unga med könsöverskridande uttryck möts ofta av okunskap och oförståelse i samhället. I skolan är det vanligt med
trakasserier.
– Föräldrar är ofta oroliga för sina barn och kan vara i behov av råd och information från vården. De kan även behöva
stöd för egen del i en omtumlande situation. Stöd från föräldrar eller vårdnadshavare har också visat sig ha stor
betydelse för barnets psykiska hälsa, säger Maria Bodin.
Fakta
Enligt Socialstyrelsens patientregister fanns 1365 personer med diagnoserna transsexualism eller andra
könsidentitetsstörningar i hälsooch
sjukvården under 2013. 78 personer var yngre än 18 år. Av de vuxna var 85
procent transsexuella, och i gruppen unga under 18 år var hälften transsexuella. Könsdysfori är en
samlingsbenämning för dessa diagnoser.
En person kan få ändrad juridisk könstillhörighet efter prövning enligt lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall. När en ansökan om ändrad juridisk könstillhörighet beviljas korrigeras även uppgifter om den sökandes kön i
folkbokföringen. Ett av kraven för att Socialstyrelsens rättsliga råd ska bevilja ansökan är att personen har fyllt 18 år.
Vid ansökningstillfället är det möjligt att också ansöka om att få göra könsorganen mer lika det andra könets och ta
bort könskörtlarna (äggstockar respektive testiklar). Lagen reglerar endast ingrepp i de primära könsorganen. Det
finns inga åldersgränser för när kirurgiska ingrepp för sekundär könskaraktäristika eller hormonbehandlingar tidigast
kan bli aktuella.
Under 2014 tillsatte regeringen en utredning som ska undersöka om det finns skäl att sänka den nuvarande
åldersgränsen för juridisk ändring av könstillhörigheten. Kravet på sterilisering som tidigare fanns avskaffades den
första juli 2013 efter utredning och förslag från Socialstyrelsen.
Snabb vård minskar lidande när könsidentiteten inte stämmer
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december
Utskriftsdatum: 16 december 2014 Sida 1 av 2
Snabb vård minskar lidande när könsidentiteten inte stämmer
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december
Utskriftsdatum: 16 december 2014 Sida 2 av 2

måndag 15 december 2014

Socialstyrelsens kunskapsstöd för vård av ungdomar ute på remiss

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/snabbvardminskarlidandenarkonsidentitetenintestammer

Medverkan i referensgrupp

Vi (KIM) har fått en inbjudan till referensgruppen för den statliga utredningen som bl.a. handlar om stärkt straffrättslig skydd för transpersoner (dvs. om transpersoner explicit ska nämnas i straffskärpningsregeln för s.k. hatbrott och inkluderas i lagarna mot hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln om förolämpning). Utredningen ska även ta ställning till behovet av en ändring av termen könsöverskridande identitet eller uttryck och definitionen i diskrimineringslagen (”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”) och andra lagar där uttrycket förekommer.

Första mötet onsdag 17 december 2014 och Christer Romson Lande kommer att representera KIM.

måndag 3 november 2014

Intervjustudie i projektet "Ett värdigt åldrande för alla"


Vi söker dig: lesbisk, bisexuell, homosexuell, transperson eller queer 55+ med erfarenheter av bistånd i hemmet till en intervjustudie!
Projektet ”Ett värdigt åldrande för alla” är ett samarbete mellan RFSL, RFSL Stockholm och Stockholms universitet och syftar till att skapa förutsättningar för ett tryggt åldrande för LHBT-personer, bland annat genom att utveckla utbildningsinsatser för äldrevården.
Som en del i projektet ingår att kartlägga vilka erfarenheter och stödbehov som finns bland äldre LHBTQ-personer samt deras anhöriga. 
-                                   Har du själv erfarenheter av hemtjänst (kommunal eller privat) eller olika typer av hjälp i hemmet i vardagen (till t ex städning, matlagning, hygien, transport, medicinsk hjälp eller annat?
-                                   Har du som anhörig bistått i processen att införskaffa stödinsatser?
-                                   Vi söker även dig som inte än har erfarenheter men har tankar om vilka behov av stöd som skulle vara viktig för att klara av vardagen (praktiskt såväl som psykiskt och socialt).

Vi vill gärna prata med dig!  Önskar du att delta i en enskild intervju eller en gruppintervju (säg gärna vilket), så hör av dig till en av oss på e-mail eller telefon.
Janne Bromseth, genusvetare, PhD, Stockholms universitet: Janne.bromseth@gender.su.se, tel 0735791741
Mats Christiansen, MS, leg sjuksköterska och senioransvarig, RFSL Stockholm: Mats.christiansen@stockholm.rfsl.se
Känner du även andra äldre LHBTQ-personer som har erfarenheter så är vi mycket tacksamma och glada om du kan bidra till att sprida efterlysningen! Vi kan även göra telefonintervju om det av olika skäl är svårt att träffas fysisk.
All information kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarnas namn och personliga uppgifter att anonymiseras.

torsdag 9 oktober 2014

Messsage from Josephine

The summer is over but at KIM the autumn work is just beginning and as chairperson I am very excited and happy that we have just launched our new website this past month at http://foreningenkim.blogspot.se/. Taking on a new blogspot format we will be regularly updating the site with our current work as well as important documentation and news for upcoming events and meetings. Also we will be updating the pages with important archived material, for a single, easy resource for all things KIM!

We are happy of our collaborations with FPES and the RFSL café, once a month, every second tuesday, which provide meeting and social spaces for anyone and everyone who might want to meet like-minded support and discussion.

In addition, KIM is continuing its work in consultancy and lobbying for trans and gender related concerns working with Swedish national governing bodies, social services and healthcare. We are working on briefs, legal statutes and strategy papers in all of these sectors, working closely with RFSL, RFSL Ungdom, FPES amongst other national and international partners. As we continue to update our new website we will be including details of our work and the outcomes of these processes.

In the meantime we welcome you to become a part of KIM by joining as a member by contacting us at foreningenkim@gmail.com. More details on membership can be found here http://foreningenkim.blogspot.se/2014/09/meldemsavgift-i-kim.html. We thank you for your continued support and we are excited to carry on working with you for gender, gender identity and gender expression in Sweden.

Josephine Krieg
Chairperson of KIM

foreningenkim.blogspot.se